Tackling Diabetes with Sport

Erasmus+ Sport collaborative project that is co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

Recent Posts

Guidebook and Comicbook at University of Zagreb – Faculty of Kinesiology

Guidebook and Comicbook at University of Zagreb – Faculty of Kinesiology

An excellent material that will benefit coaches, parents and anyone who encounters diabetes

The educational material – guide and the strip Sports&Diabetes were presented at the Faculty of Kinesiology of the University of Zagreb. These interesting materials aimed at children and adolescents with type 1 diabetes, as well as their parents, coaches, and teachers of physical education and sports, have given rise to considerable interest, as there is still a lack of knowledge about this topic in sports clubs across Croatia.

The fundamental objective is to engage in sport and give equal chances to children with diabetes in participation in sport. This guidebook and a comic for smaller children offer practical advice on how to understand their disease, understand the high values of blood sugar, hyperglycaemia or hypoglycaemia. How to avoid them in sport and exercise them safely, while taking into account the desired results.” said prof. Maja Cigrovski Berković, a medical expert.

prof. Maja Cigrovski Berković
Ines Jakopanec

Endocrinologists, diabetologists, sports physiologists, nutritionists and psychologists participated in the creation of the manual. Their cooperation is extremely important to provide young athletes with comprehensive information. It is co-financed by the European Union, through the Erasmus+ programme.

“We presented the project at a global diabetic conference in Lisbon, after which we were asked to have the handbook in addition to Croatian, English and three more languages in another 25 languages around the world, such as Hind, urdu and similar. The manual is free of charge and can be found in the digital version at www.sportsanddiabetes.eu. It is also possible to order the manual in printed form via the website.” – pointed out by Ines Jakopanec, the original idea creator of the project, and a person with type 1 diabetes.

Sports&Diabetes educates us on how to introduce appropriate sport in the lifestyles of children and young people living with type 1 diabetes, with special attention given to coach tips who are often unaware of how to work with diabetes athletes.

“This project and manual were very well accepted from coaches and members of HAŠK Mladost. Coaches have shown great interest in studying the information provided in the manual. In fact, we learned that almost every sports club has at least one or more children with diabetes, and coaches do not have the adequate knowledge of how to train these children and enable them to be the best they can be in sport.”

Tihana Šadek, nutr.
Ana Špoljarić

The focus of the group involving children and their parents from all over Croatia also contributed significantly to the creation of the guide and comicbook. The aim of the group was to evaluate the written guidance of the guidebook.

“We have gathered young children, but also teenagers working in a variety of sports. These groups have helped us understand how diabetes acts different in everybody, i.e., before and during physical activity, our glycaemia moves differently.” said Ana Špoljarić, head of the Croatian focus group, a person with type 1 diabetes, while nutritionist Tihana Šadek concluded: “This is one excellent material that will benefit coaches, parents and anyone who encounters diabetes. I am very proud of all the people behind it. We only expect the fruit of this fantastic material to be harvested.’

The presentation of the Guidebook was supported by Tomislav Družak, State Secretary for Sport, Ministry of Tourism and Sport, Dean of the Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, prof. Dr. Mario Baić, doc. dr. sc. Dajana Zoretić, Vice-dean for Education and Students, doc. Dr. sc. Tomislav rupčić, Vice-dean for International Relations and Science, Dr Sc. Slaven Krtalić in front of the Croatian Institute of Public Health, Tihomir Majić, Dr. med. in front of the City Health Office, Dr. sc. Miroslav Hržejak in front of the Association of Sports of the City of Zagreb and Dr Sc. Josip Lucić, Vice-President HAŠK Mladost. A big thank you also goes to the other sports clubs who responded, supported and attended the presentation of the guidebook.

Croatian version

Predstavljen edukativan priručnik i strip s važnim savjetima za sportaše s dijabetesom

Edukativni priručnik te strip Sport & Diabetes predstavljeni su na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovi zanimljivi materijali namijenjeni djeci i adolescentima oboljelima od dijabetesa tipa 1, ali i njihovim roditeljima, trenerima i profesorima tjelesne i zdravstvene kulture izazvali su značajan interes jer o ovoj tematici u sportskim klubovima diljem Hrvatske još uvijek nedostaje puno znanja.

Temeljni cilj je uključivanje u sport i davanje jednake šanse djeci sa dijabetesom u participiranju u sportu. Ovaj priručnik te strip koji je namijenjen manjoj djeci nude praktične savjete kako razumjeti svoju bolest, kako razumjeti visoke vrijednosti šećera u krvi, hiperglikemiju odnosno hipoglikemiju. Kako ih izbjeći u sportu i vježbati sigurno, a pritom voditi računa o postizanju željenih rezultata.“ – istaknula je prof. Maja Cigrovski Berković, medicinska stručnjakinja.

U stvaranju priručnika sudjelovali su endokrinolozi, dijabetolozi, sportski fiziolozi, nutricionisti i psiholozi. Njihova suradnja iznimno je važna kako bi mladim sportašima bile pružene sveobuhvatne informacije. Sufinanciran je od strane Europske Unije, iz Erasmus + programa.

„Projekt smo predstavili na globalnoj dijabetičkoj konferenciji u Lisabonu nakon čega smo dobili zahtjev da priručnik uz hrvatski, engleski i još tri jezika bude na još dodatnih 25 jezika u cijelom svijetu poput hindu, urdu i sličnih. Priručnik je besplatan, a u digitalnoj verziji moguće ga je pronaći na web stranici www.sportsanddiabetes.eu . Putem web stranice priručnik se također može naručiti i u tiskanoj verziji.“ – istaknula je Ines Jakopanec, idejna začetnica projekta, osoba s dijabetesom tipa 1.

Sport & Diabetes educira nas kako uvesti primjereno bavljenje sportom u životni stil djece i mladih koji žive s dijabetesom tipa 1, a posebna pažnja posvećena je savjetima za trenere koji često nisu upućeni u način rada sa sportašima s dijabetesom.

„Ovaj projekt i priručnik odlično su prihvaćeni od trenera i članova HAŠK Mladost. Treneri su pokazali veliki interes za proučavanje informacija dobivenih u priručniku. Saznali smo zapravo kako skoro svaki sportski klub ima bar jedno dijete ili više njih s dijabetesom, a treneri nemaju adekvatno znanje kako trenirati tu djecu i omogućiti im da budu najbolji što mogu biti u sportu.“ – istaknula je Dunja Bračun, koordinatorica projekta HAŠK Mladosti.

Kreiranju priručnika značajno su doprinijele i fokus grupe u kojima su sudjelovala djeca i njihovi roditelji iz cijele Hrvatske. Cilj grupe bio je evaluirati napisane smjernice Priručnika.

„Okupili smo malu djecu, ali i tinejdžere koji se bave raznim sportovima. Ove grupe puno su nam pomogle shvatiti kako je dijabetes kod svakoga zapravo drugačiji, odnosno prije i tijekom tjelesne aktivnosti naše glikemije drugačije se kreću.“- istaknula je Ana Špoljarić, voditeljica hrvatske fokus grupe, osoba s dijabetesom tipom 1, dok je nutricionistica Tihana Šadek zaključila: „Ovo je jedan odličan materijal koji će koristiti trenerima, roditeljima i svima onima koji dolaze u kontakt s osobama s dijabetesom. Jako sam ponosna na sve ljude koji stoje iza toga. Tek nas očekuje ubiranje plodova ovog fantastičnog materijala.“

Predstavljanje priručnika podržali su državni tajnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Baić, doc. dr. sc. Dajana Zoretić, prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Tomislav Rupčić, prodekan za međunarodnu suradnju i znanost, dr. sc. Slaven Krtalić ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Tihomir Majić, dr. med. ispred gradskog ureda za zdravstvo, dr. sc. Miroslav Hrženjak ispred Saveza sportova Grada Zagreba i dr. sc. Josip Lucić dopredsjednik HAŠK Mladost. Velika zahvala i ostalim sportskim klubovima koji su se odazvali, podržali i prisustvovali na predstavljanju priručnika.